FAQ's

 

Is de GMR verplicht?

Elk bestuur met meer dan één school is verplicht tot het instellen van een GMR. Voorbeeld 1: een bestuur beheert twee basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs. Dit bestuur stelt een GMR in waaraan drie scholen deelnemen. Voorbeeld 2: een bestuur beheert acht basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Dit bestuur stelt twee GMR’ en in: één voor de acht basisscholen één voor de twee v.o.-scholen. COG Drenthe heeft 1 GMR voor alle 19 aangesloten scholen voor (speciaal) basisonderwijs.

terug

Is er een maximum aan het aantal GMR-leden gesteld?

De GMR en het schoolbestuur kunnen samen overeenkomen hoe groot/klein de GMR kan zijn. Deze afspraak over de omvang van de GMR wordt vastgelegd in het GMR-reglement. De WMS kent wel een minimumeis. Het minimum aantal moet in ieder geval vier bedragen.

terug

Hoe zit het met de samenstelling van de GMR?

De GMR is paritair samengesteld, d.w.z dat de personeelsgeleding even groot is als de oudergeleding. Bij COG Drenthe bestaat de GMR uit twaalf personen. Zes uit de oudergeleding en zes uit de personeelsgeleding.

terug

Wie kunnen er gekozen worden in de GMR?

De leden van de GMR worden gekozen uit het totale werkveld van ouders (minimaal één kind op een aangesloten basisschool) of een personeelslid. Elk personeelslid en elke ouder waarvan een kind staat ingeschreven aan een van de scholen kan zich kandidaat stellen voor de GMR. Een GMR-lid kan tevens lid zijn van een MR van een van de scholen van dat bestuur. Dit zijn echter twee verschillende zaken en om onduidelijkheden te voorkomen, is deze situatie niet wenselijk. Een GMR-lid kan geen deel uitmaken van de directie van een school.

terug

Wat zijn de voor- en nadelen van een grote/kleine GMR?

In de Wms staat dat elke MR vertegenwoordigd dient te zijn in de GMR. Hoe dat geregeld wordt is aan de GMR en het bestuur. Bij directe vertegenwoordiging is elke MR in de GMR vertegenwoordigd (doorgaans de optie van de afzonderlijke MR’en) door één of meerdere personeelsleden en ouders (en in het vo ook leerlingen). In dat geval zal de omvang van de GMR toenemen en snelheid van de besluitvorming (mogelijk) afnemen. Wanneer men kiest voor indirecte vertegenwoordiging (doorgaans de optie van het bestuur) zal niet elke MR direct zitting hebben in de GMR. De omvang van de GMR zal beperkt blijven, hetgeen de snelheid van de besluitvorming ten goede zal komen. Deze laatste variant vereist een plan voor de communicatie tussen de MR’en die geen zitting hebben in de GMR en de leden die de MR’en vertegenwoordigen. Door het inbouwen van een (twee)jaarlijks evaluatiemoment kan men de gemaakte keuze handhaven of bijsturen.

terug

Welke bijzondere bevoegdheden heeft de GMR?

De GMR heeft feitelijk twee soorten bijzondere bevoegdheden. Een set adviesbevoegdheden die over het algemeen betrekking hebben op de financiën op  bestuursniveau krijgt de GMR direct uit de Wms. De andere set (alle bijzondere bevoegdheden waarover de MR’en ook beschikken) treedt pas in werking op het moment dat een voorgenomen besluit betrekking heeft op alle of een meerderheid van de scholen. Deze laatste set heeft ook betrekking op een geleding van de GMR. Voorbeeld: een schoolbestuur heeft een GMR ingesteld voor alle 13 scholen die zij beheert. Een voorgenomen besluit heeft betrekking op negen van de 13 scholen. In dat geval betreft het een voorgenomen besluit dat voorgelegd dient te worden aan (een geleding van) de GMR. De afzonderlijke MR’en komen niet in beeld. In geval het voorgenomen besluit betrekking heeft op zes van de 13 scholen hebben de afzonderlijke MR’en voorrang op de GMR.

terug

Heeft een GMR ook algemene bevoegdheden?

De GMR heeft exact dezelfde algemene bevoegdheden als de MR. Dat wil zeggen: het recht van initiatief, het recht op overleg en het recht op informatie. Het recht van initiatief wil zeggen dat de GMR over allerlei zaken die alle of een meerderheid van de scholen betreffen met initiatieven kan komen en daarover in overleg kan treden. COG Drenthe is voorstander van gezamenlijk overleg waaraan beide geledingen tegelijkertijd met (een delegatie van) het bestuur aan deelnemen. Het informatierecht spreekt voor zich en wordt door het bestuur actief ingevuld.

terug

Heeft de GMR ook taken te verrichten?

De GMR houdt zich met dezelfde taken bezig als de MR maar dan op bestuursniveau. Een eerste taak betreft het naar vermogen bevorderen van openheid en onderling overleg. Een tweede taak betreft het waken tegen discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtonen. Een derde taak betreft de communicatie. De GMR is verplicht om alle betrokkenen schriftelijk te informeren over haar werkzaamheden en zo nodig overleg te voeren. De GMR kan deze taken alleen verantwoordelijk uitvoeren indien de middelen en bevoegdheden toereikend zijn. Achteraf dient de GMR zich te verantwoorden over de wijze waarop de GMR zijn taken heeft uitgevoerd. Bij COG Drenthe verloopt de schriftelijke voorziening via de mail. De GMR produceert elk jaar een jaarverslag.

terug

Kan het medezeggenschapsreglement gewijzigd worden?

Iedere vier jaar wordt het medezeggenschapsreglement geevalueerd en eventueel herzien. Het oude reglement blijft net zolang geldig totdat een nieuw medezeggenschapsreglement is vastgesteld. Dit reglement moet met een tweederde meerderheid van de leden van de (G)MR worden vastgesteld.

terug

Wat gebeurt er als een school geen MR of een bestuur geen GMR heeft?

De MR en de GMR zijn verplicht. Het komt bijna niet voor dat een school geen MR of een bestuur geen GMR heeft opgericht. Het ontbreken van een GMR heeft direct organisatorische en financiële gevolgen voor COG Drenthe.

terug

Kan de lijst van bijzondere bevoegdheden worden uitgebreid?

De lijst van onderwerpen waaraan de bijzondere bevoegdheden zijn gekoppeld kan uitgebreid worden met onderwerpen die (G)MR en bestuur relevant vinden. Voorbeeld: In de lijst van onderwerpen komt: ‘verplaatsing van de school’ niet voor terwijl de (G)MR dit onderwerp zou willen opnemen, inclusief het instemmingsrecht daarbij. Indien het bestuur dit initiatief honoreert heeft de (G)MR een extra bijzondere bevoegdheid. Als het bestuur het initiatief niet honoreert loopt het initiatief daar dood. Een gang naar de geschillencommissie is uitgesloten.

terug